ul. Rzemieślników 5/7

03-684 Warszawa, Polska

Tel. +48 509 696 964

Godziny pracy: pon.-pt. 08:00 - 18:00 sob. 08:00 - 14:00

miejsce wypożyczenia
Zwrot samochodu w innej lokacji
data wynajmu
data zwrotu

Kontakt z nami
Broler Bosch Service ul. Rzemieślników 5/7 03-684 Warszawa Polska
Broler Bosch Service Zbigniew Broler

Osoba do kontaktu:
Tomasz Berliński

kom. +48 509 696 964 tel. +48 22 679 99 49 kom. +48 500 000 216 e-mail: smartujznami@bosch-service.pl www.brolerserwis.pl www.broler.bosch-service.pl

Regulamin

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UMOWY

Niniejszy regulamin określa szczegółowe postanowienia umowy najmu samochodów
zawieranej pomiędzy Smartujznami.pl zwanym Wynajmującym a Najemcą

 

1. Najemcą może być osoba, która ukończyła 21 lat, posiada ważne prawo jazdy kat. B lub odpowiednik tej kategorii w prawie jazdy kraju zamieszkania, zgodnie z obowiązującymi umowami w RP. Wymagany jest dodatkowy dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a w przypadku podmiotów gospodarczych - dokumenty rejestrowe. W przypadku niespełniania przez Najemcę lub/i osobę wpisaną w umowie najmu wymogów wskazanych w niniejszym punkcie Wypożyczający jest uprawniony do odstąpienia od umowy najmu.

2. Rezerwacja złożona za pośrednictwem strony internetowej musi być potwierdzona przez Wynajmującego, po telefonicznym kontakcie i potwierdzeniu wolnego pojazdu w terminie wymienionym przez Najemcę nastąpi podpisanie właściwej umowy. Najemca po potwierdzeniu rezerwacji jest zobowiązany do dokonania opłaty rezerwacyjnej w wysokości 150 zł. W.w. opłata nie zostanie zwrócona w przypadku rezygnacji przez Najemcę.

3. Kwoty za wynajem poszczególnych pojazdów są pobierane wg cennika lub indywidualnych ustaleń zgodnie z ofertą. Podane ceny zawierają 23% podatek VAT.

4. Wynajmujący daje w najem pojazd Najemcy na czas określony. Początek i koniec okresu najmu jest określony w „Umowie wypożyczenia”. Minimalny okres wypożyczenia to 24 godz.

5. W przypadku zwrotu pojazdu przed zakończeniem ważności umowy kwota pobrana za wynajem nie podlega zwrotowi.

6. Wynajęty samochód nie podlega podnajmowi i udostępnianiu osobom innym niż Najemca.

7. W cenie wypożyczenia wliczone jest ubezpieczenie OC i AC. Ubezpieczenie AC nie dotyczy: uszkodzeń szyb, opon, kół, tapicerki, aktów wandalizmu oraz umyślnego uszkodzenia pojazdu.

8. Dobowy limit przebiegu pojazdu w cenie najmu wynosi 150 km. Opłata za każdy dodatkowy kilometr wynosi 50 gr brutto/km.

9. W wynajętych pojazdach zabrania się w szczególności:
a) przekraczania prędkości powyżej 120 km/h (samochód monitorowany);
b) holowania innych pojazdów;
c) palenia tytoniu i stosowania innych używek;
d) przekraczania dopuszczalnej ładowności;
e) używania pojazdu do nauki jazdy lub jej doskonalenia;
f) brania udziału w wyścigach, rajdach lub innych zawodach sportowych.

10. Najemca wyraża zgodę na monitorowanie parametrów ruchu samochodu za pośrednictwem dowolnie wybranych przez Wynajmującego urządzeń elektronicznych.

11. Bez pisemnej zgody Wynajmującego nie wolno przekraczać granicy RP.

12. Opłaty za wynajem pobierane są z góry. Wymagana jest wpłata kaucji zwrotnej, w wysokości:
a) 500 zł dla osób posiadających prawo jazdy dłużej niż 24 miesiące;
b) 1000 zł dla osób posiadających prawo jazdy krócej niż 24 miesiące.

13. Kaucja zabezpieczająca umowę wynajmu płatna jest w siedzibie Wynajmującego lub przelewem na rachunek Wynajmującego. Kaucja wpłacona przelewem jest zwracana Najemcy wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Najemcę w terminie do 7 dni roboczych od dnia zwrotu pojazdu.

14. Kaucja podlega całkowitemu zwrotowi w momencie oddania nieuszkodzonego pojazdu. Wypożyczający jest uprawniony do potrącenia z kwoty kaucji wszelkich kwot tytułem odszkodowań, pokrycia kosztów napraw i kar umownych.

15. W przypadku konieczności potrącenia z kaucji opłat wynikających z kar umownych lub kosztów napraw samochodu kaucja pozostaje do dyspozycji Wynajmującego do dnia zakończenia napraw w pojeździe i od tego dnia biegnie termin 7 dni roboczych.

16. W przypadku odroczonego terminu płatności czynszu, opóźnienie o 2 dni robocze (w przypadku przelewu bankowego datą zapłaty jest data uznania rachunku bankowego Wynajmującego) powoduje przepadek kaucji oraz wygaśnięcie umowy najmu a także uprawnia Wynajmującego do odbioru pojazdu we własnym zakresie, bez dodatkowych wezwań, co nie stanowi naruszenia posiadania Najemcy.

17. Przekazanie samochodu Najemcy odbywa się po dokonaniu oględzin i podpisaniu umowy. Czynność ta może towarzyszyć także procedurze zwrotu pojazdu. W przypadku stwierdzenia przez Najemcę jakichkolwiek wad, uszkodzeń lub braków jest on zobowiązany wpisać je do protokołu zdawczo odbiorczego w rubryce „Uwagi”. Brak takich wpisów oznaczać będzie, że wszelkie uszkodzenia lub braki zostały spowodowane przez Najemcę i ponosi on za nie odpowiedzialność na warunkach opisanych “Umowie najmu” oraz w szczegółowych warunkach umowy.

18. Jeżeli samochód zostanie wyłączony z ruchu z przyczyn niezależnych od Najemcy, przysługuje mu prawo do zastąpienia pojazdu innym lub w przypadku braku takiej możliwości zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres.

19. Opłata za podstawienie i odbiór pojazdu na terenie Warszawy wynosi: 50 zł brutto. Poza granicami miasta opłata wynosi: 50 zł brutto + 50 gr brutto za każdy kilometr.

20. Dopisanie dodatkowego kierowcy, tj. drugiej osoby upoważnionej do kierowania pojazdem, jest bezpłatne.

21. Samochód zostaje przekazany Najemcy z pełnym zbiornikiem paliwa. Najemca zobowiązany jest do zwrotu samochodu z tą samą ilością paliwa, jaką otrzymał, a za ewentualne braki uiszcza dodatkową opłatę równą kosztowi uzupełnienia paliwa do stanu wyjściowego.

22. Najemca zobowiązany jest pokryć koszt mycia pojazdu w wysokości 40 zł brutto. W przypadku znacznego zabrudzenia wnętrza lub tapicerki (w tym odświeżanie po niedozwolonym paleniu tytoniu czy stosowaniu innych używek) opłata 200 zł brutto.

23. Czynsz za najem ustalany jest dobowo, opóźnienie do 1 godziny zwrotu pojazdu nie powoduje naliczania odpłatności za kolejną dobę.

24. Zamiar przedłużenia umowy winien być zgłoszony minimum 24 godziny przed upływem terminu zwrotu samochodu.

25. Uzgodnienie zmiany miejsca zwrotu pojazdu winno być dokonane w formie pisemnej najpóźniej w dniu zakończenia umowy i wyłącznie za potwierdzeniem przez Wynajmującego.

26. Przedłużenie okresu wynajmu o czas dłuższy niż 24 godziny winno być dokonane w formie pisemnej.

27. W przypadku zwłoki zwrotu pojazdu mimo braku wyraźnej zgody Wynajmującego na przedłużenie umowy, bądź w wypadku nie poinformowania Wynajmującego o fakcie przedłużenia okresu najmu samochodu, Najemca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 200% wartości czynszu za każdą dobę zwłoki.

28. Niepoinformowanie przez Najemcę o zamiarze przedłużenia okresu najmu samochodu i nie zwrócenie pojazdu w terminie 24 godzin od momentu zakończenia terminu umowy traktowane jest jako przywłaszczenie pojazdu i zostanie zgłoszone Policji.

29. W czasie eksploatacji samochodu Najemca zobowiązany jest do:
a) posiadania dokumentów przewidzianych prawem o ruchu drogowym;
b) zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie pojazdu i uruchamianie alarmów oraz blokad);
c) wykonywania własnym kosztem obsługi standardowej pojazdu, czyli sprawdzania i ewentualnie uzupełniania płynu chłodzącego oraz oleju silnikowego, sprawdzania ciśnienia w ogumieniu;
d) uzupełniania płynu w spryskiwaczu;
e) kontroli sprawności świateł i ewentualnie wymiany żarówek czy lamp halogenowych.

30. Koszty naprawy ogumienia oraz wymiany żarówek w reflektorach podczas eksploatacji samochodu przez Najemcę pozostają po Jego stronie, tj. stronie Najemcy.

31. W przypadku kradzieży, włamania lub uszkodzenia pojazdu Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego oraz najbliższą placówkę Policji i uzyskać dokument (poświadczenie) o wynikłych stratach. Za uszkodzenie lub utratę pojazdu, bez względu na sprawcę tzw. „udział własny w szkodzie”, opłata wynosi – 500 zł - 1000 zł (utrata kaucji).

32. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za brak części oraz wyposażenia, dodatkowo za szkodę spowodowaną niewłaściwym użytkowaniem pojazdu;
a) brak dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej lub naklejki na szybie - 430 zł brutto za każdą rzecz - kara umowna;
b) brak kluczyka - 1000 zł brutto - kara umowna;
c) brak apteczki, gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego – 60 zł brutto za każdą rzecz - kara umowna;
d) brak części lub innych elementów wyposażenia samochodu nie ujętych w cenniku – kwota brutto zgodnie z wyceną producenta, za każdą rzecz - kara umowna;
e) zatankowanie złego paliwa - kwota brutto zgodnie z wyceną naprawy powstałych uszkodzeń pojazdu - kara umowna;

33. Najemca będzie także obciążony kosztami przestoju pojazdu:
a) spowodowanego uzupełnieniem w.w. rzeczy,
b) spowodowanego czasem naprawy samochodu w przypadku spowodowania kolizji drogowej kwotą brutto wg cennika najmu za każdy dzień przestoju.

34. W czasie obowiązywania umowy najmu pojazdu Najemcy zabrania się dokonywania napraw i przeróbek. O zaistniałej awarii pojazdu należy bezzwłocznie powiadomić Wynajmującego.

35. W przypadku umowy najmu długoterminowego dopuszcza się dokonywania czynności serwisowych oraz napraw samochodu tylko w porozumieniu z Wynajmującym wyłącznie w siedzibie Broler Bosch Service.

36. Jeżeli uszkodzenie pojazdu nastąpiło w wyniku kolizji Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Policji oraz Wynajmującego o kolizji. Jeżeli jazda pojazdem jest niemożliwa należy odholować pojazd na parking strzeżony lub do siedziby Wynajmującego. Zabrania się podejmowania samodzielnie decyzji w kwestii odholowania pojazdu z miejsca kolizji.

37. W sytuacji powstania w czasie trwania umowy najmu samochodu szkody komunikacyjnej, bez względu na sprawcę, Najemca ponosi koszt tzw. „udziału własnego w szkodzie” – 500 zł - 1000 zł (utrata kaucji).

38. Najemca jest zobowiązany do udzielenia pomocy Wynajmującemu lub jego towarzystwom ubezpieczeniowym we wszystkich roszczeniach lub sprawach sądowych w związku z wypadkiem lub szkodą.

39. W poniżej wymienionych przypadkach Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powstałe straty (obowiązuje wtedy wyłączenie całkowite ubezpieczyciela za szkodę):
a) kradzież pojazdu, w którym nie zostały uruchomione zabezpieczenia;
b) kradzież w wyniku, której utracone zostały dokumenty i/lub kluczyki;
c) szkody powstałe w sytuacji, gdy prowadzącym pojazd była osoba niewymieniona w umowie najmu czy aneksie do umowy;
d) w wypadku, kiedy kierowca był pod wpływem alkoholu, środków odurzających, narkotyków, środków psychotropowych, prowadził pojazd bez ważnego prawa jazdy lub zbiegł z miejsca wypadku;
e) umyślne uszkodzenia pojazdu;
f) uszkodzenie pojazdu w wyniku przekroczenia prędkości lub innego naruszenia przepisów o ruchu drogowym.

40. Obsługa poza godzinami pracy – do uzgodnienia.

41. Za wszelkie wykroczenia drogowe powstałe w czasie trwania umowy (zarejestrowane np. przez fotoradar) odpowiada wyłącznie Najemca.

42. Wynajmujący zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych, odszkodowania, bądź innych roszczeń w pełnej wysokości, przekraczającej wysokość zastrzeżonych niniejszą Umową kar.

43. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszą umową mogą być rozpatrywane w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego, a ewentualne spory rozstrzygane będą przez sądy właściwe.

44. Najemca potwierdza, że przekazane dane osobowe są prawdziwe oraz wyraża zgodę na ich przechowywanie wraz z kopiami dokumentów w bazie Wynajmującego, a także na ich przetwarzanie zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji Umowy oraz do jej zabezpieczenia finansowego.

45. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie podanych powyżej danych w celu otrzymywania newslettera. Najemca wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania newslettera smartujznami.pl oraz brolerserwis.pl i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W tym celu, jak i w przypadku rezygnacji z newslettera, należy skontaktować się na adres smartujznami@broler-service.pl . Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do ww. czynności.

 

Życzymy bezpiecznej jazdy i serdecznie zapraszamy do współpracy!